Trường Mầm non Giao Châu tập huấn ngày 22/3

Tháng Ba 22, 2016 10:17 sáng

UBND HUYỆN GIAO THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 365/PGDĐT                                                                                          Giao Thuỷ,  ngày 11  tháng 9  năm 2015

  V/v: Báo cáo thống           kê kỳ đầu năm

            năm học 2015 – 2016

                

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Thực hiện công văn số 1015/SGDĐT-KHTC ngày 08/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện các nội dung sau:

– Thu thập, kiểm tra, cập nhật số liệu thống kê đầu năm, năm học 2015-2016 theo biểu mẫu tại phần mềm thống kê trực tuyến của bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

– Thời gian nộp báo cáo thống kê: Trước ngày 30/9/2015.

– Hình thức báo cáo; 01 bản in có dấu, chữ ký của Hiệu trưởng nhà trường và tệp dữ liệu báo cáo cập nhật trực tiếp (online) trên hệ thống phần mềm thống kê.

– Người nhận báo cáo: Đồng chí Nguyễn Văn Chuân – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo thực hiện, đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo./.

 

Nơi nhận:

– ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu: VT.

 

:-) KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

Nguyễn Cao Cường

 

 

Lưu ý :

– PGD&ĐT đã chỉnh sửa nộp về SGDĐT và BGDĐT nội dung, vị trí các thông tin báo cáo; các nhà trường tải lại tệp dữ liệu báo cáo cập nhật trực ti12_26